Pensionu Zelený grunt, provozovatel: ing. Jiří Erlebach, ičo: 63922321, Drchkov 16, 27401 Dřínov

Preambule
Ubytování hostů v Pensionu Zelený grunt (dále také jen „penzion“) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně, prostřednictvím online ubytovacích platforem, nebo e-mailovou rezervací na adrese pension.zg@gmail.com. Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb dle Booking.com. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou pro hosta i pro penzion závazné.

Příjezd a odjezd
Host penzionu může být ubytován po předložení platného dokladu totožnosti pověřené osobě a vyplnění registrační karty hosta.

Ubytování hostů je možné denně od 15:00 hod. do 19:00 hod., po předchozí dohodě s provozovatelem penzionu i v pozdějších hodinách.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit předem podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

Na počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli penzionu, jinak se má za to, že je způsobil on sám. Pokud dojde k poškození apartmánu nebo jiného zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plném rozsahu.

Apartmán musí být vyklizen a klíče od pokoje předány pověřené osobě v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin. Nebudou-li klíče od vyklizeného apartmánu řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.

Pravidla chování hostů v penzionu
V areálu penzionu je možno parkovat motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t na místech k tomu určených. Není dovoleno ponechávat motor stojícího vozidla v chodu. Každý apartmán má nárok na bezplatné parkování pro jedno vozidlo.

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, ve znečištěných oděvech, a dále osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.

Do budovy penzionu je přísně zakázáno vnášet kola, lyže, elektrické aj. koloběžky a jakékoli nebezpečné předměty – např. zábavní pyrotechniku. Pro kola je zřízena uzamykatelná kolárna. Dále je přísně zakázáno vnášet do penzionu jakékoli střelné a jiné zbraně, pokud nedojde k předchozí dohodě s provozovatelem – např. z důvodů účasti na střelecké soutěži, mysliveckém honu apod.

V celém areálu penzionu není dovolen pobyt zvířatům – psům, kočkám a jiným domácím mazlíčkům.

Pořádání rodinných aj. oslav je bez předchozího souhlasu provozovatele přísně zakázáno. Hosté jsou povinni respektovat především klidné prostředí penzionu a zejména pak noční klid od 22:00 do 6:00 hodin. V případě porušení tohoto nařízení může být pobyt hosta bez náhrady okamžitě ukončen.

Uvnitř budovy penzionu panuje přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Kouření mimo budovu je povoleno na místech k tomu určených. V případě porušení tohoto nařízení může být pobyt hosta bez náhrady okamžitě ukončen.

Přinesené vlastní potraviny a nápoje není hostům dovoleno konzumovat ve společných prostorách penzionu.

Je zakázáno vstupovat mimo prostory vyhrazené pro hosty. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

V samoobslužném bistru je dovoleno nakupovat zboží a alkohol pouze osobám starším 18 let.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jakkoli znečišťovat areál penzionu.

V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně a mobilních telefonů či notebooků. Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakkoli zasahovat do elektrické nebo jiné instalace.

Host je při odjezdu povinen zanechat apartmán ve stavu, který odpovídá běžnému užívání po sjednanou dobu pobytu. V případě silného znečištění lůžkovin, nábytku nebo pokojů může být hostovi účtován dodatečný poplatek. V případě chybějícího vybavení nebo poškození apartmánu, společných prostor penzionu nebo ztrátě klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat finanční náhradu v plné výši. Při ztrátě klíčů bude účtován poplatek 2000,- Kč.

Host má právo připojit svá elektronická zařízení k WIFI síti a to v apartmánu i ve společných prostorech penzionu. Každý apartmán má svůj router a přístup na internet. Host nesmí využívat WIFI připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření WIFI sítě. Penzion nepřebírá žádnou odpovědnost za vzniklé škody na počítači či jiném elektronickém zařízení hosta.

Provozovatel penzionu a/nebo úklidová služba má právo vstupovat do apartmánu i v průběhu pobytu hosta. V případě, že dojde ke zjištění, že apartmán je hostem znečištěný nad rámec běžných zvyklostí, může provozovatel nařídit mimořádný úklid apartmánu, a to i bez souhlasu hosta. Host je v takovém případě povinen mimořádný úklid uhradit nejpozději při odhlášení z ubytování. Poplatek za mimořádný úklid činí 2000,- Kč.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku
Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech, za které provozovatel penzionu nenese odpovědnost.

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na telefonních číslech:

• TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
• PRVNÍ POMOC: 155
• HASIČI: 150
• POLICIE: 158
• PROVOZOVATEL PENZIONU: +420 606 626 831

Ostatní ujednání
Úklid apartmánů je prováděn po odjezdu hostů. V případě pobytů přesahujících 5 a více dní je úklid proveden po dohodě hosta s provozovatelem.

Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje provozovatel penzionu. Sušení prádla v apartmánech je zakázané z bezpečnostních důvodů – nikdy nesmí docházet ani k částečnému zakrytí elektrických přímotopů – nebezpečí vzniku požáru! V případě nutnosti je možné, po předchozí dohodě s provozovatelem, a za úplatu, využít automatickou pračku se sušičkou v technické místnosti penzionu.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V apartmánu může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze s předchozím souhlasem provozovatele.

Při opakovaném nedodržení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn neprodleně zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za všechny poskytnuté služby a vzniklé škody. V takovém případě host nemá žádný nárok na refundaci nevyčerpaného ubytování či jiných předplacených služeb.

Host je povinen při každém odchodu z apartmánu zhasnout všechna světla, uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout topení, zavřít všechna okna a uzamknout dveře apartmánu. Je přísně zakázáno vytápět apartmány a současně větrat – buďme šetrní i k životnímu prostředí.

Hosté jsou povinni po setmění a zejména po dobu nočního klidu uzamykat hlavní vstup do penzionu.

Ubytovaný host bere na vědomí, že penzion je ve vestibulu a na parkovišti vybaven kamerovým systémem se záznamem a tímto uděluje souhlas penzionu se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí informací o ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Tento Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.1.2023

Ing. Jiří Erlebach, v.r. – Pension Zelený grunt

 

ACCOMMODATION RULES – PENSION ZELENÝ GRUNT

Property Operator: Ing. Jiří Erlebach, ID: 63922321

Drchkov 16, 274 01 Drinov

PREAMBLE

Accommodation of guests in the Pension Zelený grunt (hereinafter also referred to as “the property”) is carried out on the basis of an accommodation contract concluded in accordance with the provisions of § 2326 and subsequent Acts No. 89/2012 Coll., Civil Code. The accommodation contract is always concluded in writing, via online accommodation platforms, or by e-mail reservation at pension.zg@gmail.com. The concluded contract also includes the rights and obligations regulated by these accommodation regulations and the price list of services according to Booking.com. The accommodation rules and price list of services, valid on the date of conclusion of the accommodation contract, are binding for both the guest and the property.

Arrival and departure

A guest of the prperty can be accommodated after presenting a valid identity document to the authorized person and filling in the guest registration form. Guest accommodation is possible daily from 3:00 p.m. to 7:00 p.m., after prior agreement with the property operator, even later.

The guest is obliged to pay for the accommodation and related services in advance according to the operator’s currently valid price list.

At the beginning of the stay, the guest takes over the apartment without defects, he/she is obliged to immediately notify the guesthouse operator of any defects, otherwise it is considered that he/she caused them himself/herself. If the apartment or other equipment is damaged, either due to negligence or intentionally, the guest is obliged to compensate the damage in full.

The apartment must be vacated and the keys to the room handed over to the authorized person on the day of the end of the stay no later than 10:00 a.m. If the keys to the vacated apartment are not properly handed over by 10:00 a.m., the guest may be charged for the next day of the stay.

Rules of behavior of guests in the property

It is possible to park motor vehicles up to a total weight of 3.5 t on the premises of the property in designated places. It is not allowed to leave the engine of a stationary vehicle running. Each apartment is entitled to free parking for one vehicle.

Entry to the property is strictly prohibited to persons under the influence of alcohol, narcotic and psychotropic substances, in soiled clothing, as well as persons in quarantine and with an infectious disease.

It is strictly forbidden to bring bicycles, skis, electric and other scooters and any dangerous objects into the building of the property – e.g. fireworks. A lockable bicycle shed is provided for bicycles. Furthermore, it is strictly forbidden to bring any firearms or other weapons into the property, unless there is a prior agreement with the property operator – e.g. for reasons of participation in a shooting competition, hunting, etc.

Animals – dogs, cats and other pets – are not allowed in the whole area of the property.

The organization of family and other celebrations is strictly prohibited without the prior consent of the property operator. Guests are obliged to respect above all the quiet environment of the property and especially the night silence from 10:00 p.m. to 6:00 a.m.

Smoking and fires are strictly prohibited inside the property building. Smoking outside the building is permitted in designated areas. In case of violation of this regulation, the guest’s stay may be terminated immediately without compensation.

Guests are not allowed to bring their own food and drinks in the common areas of the property.

It is forbidden to enter outside the areas reserved for guests. Children under the age of 10 are only allowed to move in and around the property when accompanied by a person over the age of 18 who is responsible for the child.

Only persons over the age of 18 are allowed to purchase goods and alcohol in the self-service bistro.

It is forbidden to throw garbage outside the designated places or pollute the property area in any way.

It is not allowed to use own electrical appliances in the apartments, with the exception of appliances used for personal hygiene and mobile phones or laptops. The guest must not move, without the prior consent of the property operator, any of the property equipment. The guest must not make any modifications or interfere in any way with the electrical or other installation of the property.

Upon departure, the guest is obliged to leave the apartment in a condition that corresponds to normal use for the agreed period of stay. In case of heavy soiling of bedding, furniture or rooms, an additional fee may be charged to the guest. In the event of missing equipment or damage to the apartment, common areas of the property or loss of keys, the operator is entitled to demand full financial compensation from the guest. If the keys are lost, a fee of CZK 2,000 will be charged.

The guest has the right to connect their electronic devices to the WIFI network both in the apartment and in the common areas of the property. Each apartment has its own router and internet access. The guest must not use the WIFI connection for illegal activities and must not attack or otherwise change the security measures of the WIFI network. The property operator assumes no responsibility for damage to the guest’s computer or other electronic device.

The property operator and/or the cleaning/room service has the right to enter the apartment even during the guest’s stay. In the event that it is discovered that the apartment has been soiled by the guest beyond normal usage, the property operator may order an extraordinary cleaning of the apartment, even without the guest’s consent. In this case, the guest is obliged to pay for the extra cleaning at the latest when checking out of the accommodation. The fee for extraordinary cleaning is CZK 2,000.

Liability for damage to health and property

Each guest is obliged to secure his belongings so that they are not stolen or damaged, including things left in parked vehicles, for which the property operator is not responsible.

The  property operator has taken all measures to prevent damage to the guests’ health. The operator is not responsible for the health of guests during normal property operation, therefore the guests are asked not to leave entrusted persons unattended.

Everyone present is obliged to report immediately to the property operator of the danger of fire,            the situation requiring police intervention or medical treatment and to do everything within their means to prevent the spread of fire or avert the impending danger.

Hotline at phone numbers:

  • EMERGENCY CALL: 112
  • FIRST AID: 155
  • FIREFIGHTERS: 150
  • POLICE: 158
  • PROPERTY OPERATOR: +420 606 626 831

Apartments are cleaned after guests leave. In the case of stays exceeding 5 days or more, cleaning is carried out upon agreement between the guest and the operator. Bed linen and towels are washed by the property operator. Drying laundry in the apartments is prohibited for safety reasons – electric heaters must never be partially covered – risk of fire! If necessary, it is possible, after prior agreement with the property operator, and for a fee, to use an automatic washing machine with a dryer in the technical room of the property.

The number of persons in the room corresponds to the number of persons registered for accommodation. The guest undertakes to announce their exact number at check-in. Guests must not leave the premises intended for accommodation to another person without the prior consent of the property operator. In the apartment, the guest can receive visits from non-accommodating persons only with the prior consent of the operator.

In case of repeated non-compliance with the accommodation rules, the property operator is entitled to immediately cancel the guest’s accommodation and demand payment for all services provided and damages incurred. In such a case, the guest has no right to a refund of unused accommodation or other prepaid services.

The guest is obliged to turn off all the lights, turn off the water taps, turn off the heating, close all the windows and lock the apartment doors every time he/she leaves the apartment.

It is strictly forbidden to heat the apartments and ventilate the windows at the same time – let’s be friendly to the environment as well.

Guests are obliged to lock the main entrance to the property building, especially on getting dark and during the quiet period of the night.

The accommodated guest acknowledges that the property is equipped with a camera system with recording in the lobby and in the parking lot, and hereby grants the property operator consent to the processing and storage of his/her personal data, to the extent of the data provided, for the purpose of providing information about the accommodation and guest registration in accordance with Act No. 565/1990 Coll., on local fees and Act No. 326/1999 Coll., on the residence of foreigners in the territory of the Czech Republic and on the amendment of certain laws. More detailed obligations of the guest and the accommodation provider regarding keeping a record book, or property books are determined by the above-mentioned legal regulations.

These Accommodation Rules take effect on 1 January 2023.

Mr. Jiri Erlebach – Pension Zelený grunt

Sdílet: